NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORAN

7 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile sermaye şirketlerine nakit sermaye artırımı yapmaları halinde teşvik getirilmişti.

Daha sonra yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile bahse konu indirimin kapsamı, indirim uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve indirim uygulamasına ilişkin sınırlamalara yönelik açıklamalara yer verilmişti.

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin (nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır) kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

TCMB tarafından 2023 yılı için “Ticari krediler (TL üzerinden açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” uygulanan 29.12.2023 tarihinde yayımlanan en son faiz oranı %52,73 olarak açıklanmış ve söz konusu oran duyurusu 16.01.2024 tarih ve 01/03 sayılı duyurumuz ile paylaşılmıştı.

 

Ancak TCMB tarafından 2023 yılı için “Ticari krediler (TL üzerinden açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” uygulanan 29.12.2023 tarihli son faiz oranı %53,11 olarak güncellenmiştir.

 

Buna göre, 2023 yılı için nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulamasında TCMB tarafından revize edilen %53,11 oranının kullanılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,