Elektronİk Defter Beratları”nın yüklenme sürelerİnİn uzatılması

Tarih:

31/07/2023

Sayı:

VUK-158 / 2023-9

 

                                                                                                  T.C.

                                                                      HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

                                                                           Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                    VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/158

Konusu: 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2.

taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin

ödeme süresinin uzatılması ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken

2023/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar

elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması

gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem

Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 31/7/2023

Sayısı: VUK-158 / 2023-9

1. Giriş:

31 Temmuz 2023 tarihinin gerek gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ve gerekse

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanunun peşin ve ilk 2 taksit ödemesinin son günü olması ve mükelleflerin büyük

çoğunluğunun son günde ödeme yapmak istemelerine bağlı olarak Başkanlığımız sistemlerinde

meydana gelen yoğunluk sebebiyle Başkanlığımıza iletilen talepler dikkate alınarak hak kayıplarının

önüne geçilebilmesini temin etmek amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28, 111 ve

mükerrer 242 nci maddelerindeki yetkiye dayanılarak 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar

ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve

7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresinin uzatılması ile 31 Temmuz 2023

günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin

verilme ve mezkûr tarihe kadar elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir

İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın

yüklenme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2023 Yılı Gelir Vergisinin 2. Taksitinin Ödeme Süresinin Uzatılması:

31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin

ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksitinin Ödeme Süresinin Uzatılması:

31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2.

taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 7440 Sayılı Kanunun Peşin ve 1. ile 2. Taksitlerinin Ödeme Süresinin Uzatılması:

31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2.

taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

5. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba"

ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

6. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter

Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı

sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter

Beratları”nın yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Duyurulur.