2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

01/072022 tarihinde' TBMM'de sayılı 17 sayılı Kanun kapsamında ücretlendirilen 74 sayılı madde ile 5510 sayılı kanuna kayıtlı 88 sayılı madde ile eklenmiştir. Bu madde ile;

2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

İlgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2022 YILI UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi,2019 yılı, 2020 yılı ve 2021 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2022 yılı Temmuz ila 2022 yılı Aralık döneminde de devam edilecektir.

TBMM de kabul edilen Kanun metnine göre;

2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2022 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2021/ Ocak ila 2021/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2022 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2022 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

Asgari ücret desteği 2022 yılının Temmuz ila Aralık ayı döneminde uygulanacaktır.

İlgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2022 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

2022/ 2022/ Aralık Aylarında/ Bildirilen Sayısının, 2021/ Aralık/ Ocakmdan en sigortalı Sayısından Az Olmaması,

2022 yılı için çalıştırılmasından dolayı sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildiren veya aylık 2022 aylık aylık ücretli ücretin üzerinden (647,1 TL) geçmeyecek alacakda eksik prime esas kazanımı hakkında gelecek süre içinde olacak durumda SGK tarafından yapılacak olan beş haftalık süre içinde söz konusu anlamda, gerekmektedir.

2022 yılı içinde ilk defa tescil edilen işlerin asgari abonelerinden yararlanmaması için;

2022 tarihli kitap aylık ilk ve hizmet belgesi,

Cari ay primlerini kesin ödeme süresi,

SGK' ya prim ödemesi ile okula ilişkin ücret ödemesi ve ödeme zammı ödemenin ödemesi için söz konusu ödeneğin83 48 sayılı sözleşmene göreline yöneliktir,

2022 yılı için çalıştırılan sigortalı olarak göndermesi, sigortalıların fiilen çalıştırılması, gerekmektedir.

Asgari ücretlerden yararlanmayanlar için herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.