Günümüz dünyasında şirketlerin, globalleşen ticari süreçlerin içerisinde doğru ve gerçek mali bilgilere ulaşabilmeleri gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle finansal tablolarının şeffaf hale gelmesi uluslararası bir koşul sonucunu doğurmuştur. ERTA/PRAXITY küresel bir iletişim ve çalışma ortamı içerisinde tüm müşterilerine denetim hizmeti vererek şirketlerin bu ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamaktadır. Teknik, muhasebe ve denetim konularının yanı sıra sektörel anlamda da uzmanlığa sahip bir ekiple faaliyetlerini sürdüren ERTA/PRAXITY’nin denetim alanında sunduğu kapsamlı hizmetler şöyledir:

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, belirlenen kriterlere (örneğin, IFRS, US GAAP, vb.) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtların elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm tekniklerin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesini ve rapora bağlanmasını ifade eder.

Bu çerçevede ERTA / PRAXITY gerek yurtdışı gerekse de yurtiçi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Bağımsız Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
 • Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP)
 • İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP)

İÇ DENETİM VE YAPILANDIRILMASI

İç denetim bir kurumun operasyonlarını geliştirmek ve onlara değer katmak için tasarlanmış, bağımsız ve nesnel güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sunarak ilgili kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Bu noktada ERTA/PRAXITY, şirketlerin daha etkin bir kontrol mekanizması kurulabilmesi için, gerek uluslararası tecrübeye sahip yabancı danışmanlar gerekse de yurt içerisinde birçok önemli iç denetim projesine imza atmış profesyonellerle hizmet vermektedir.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ CİRO DENETİMİ

Alışveriş merkezlerinin içerisindeki kiracılar ile sistematik bir bilgi akışı sağlamaya yönelik bu denetim sürecinde ERTA/PRAXITY, alışveriş merkezi sahiplerinin mağaza kiracılarıyla yapmış oldukları ciro bazlı kiralama sözleşmesine istinaden oluşan kira bedellerinin ilgili dönemler içerisinde doğru beyan edilip edilmediğine dair doğruluk denetimi hizmeti vermektedir. Bu sayede hatalı veya eksik bildirimlerin engellenmesi, kiralama sözleşmesi kapsamında talep edilenlerin kiracılar tarafından yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ve kiralama süreci boyunca tüm kiracılar ile kiralayan kurum arasında sistematik, gerçekçi, şeffaf bir sistemin kurulmasını sağlamaktadır.

ERTA/PRAXITY, hem yurtiçi hem yurt dışı uygulamalarda son derece tecrübeli olan denetim ekibi ile birlikte yüksek kalitede vergi hizmetleri sunmaktadır.

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Dünyada gelişen ticaret işlemleri sonucunda karmaşık bir mevzuat yapısı oluşmuş durumdadır. Bu karmaşık mevzuat yapısı içerisinde farklı sektörlerde farklı uygulamalara ilişkin etkin, güncel ve gerçek bilgiye ulaşabilmek şirketler için önemli bir kazanım olmaktadır. Bu noktada ERTA/PRAXITY’nin sunduğu vergi danışmanlığı hizmetleri şunları kapsamaktadır:

 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 • Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler

TASDİK HİZMETLERİ

Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Hizmetin genel amacı, ödenecek Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

ERTA/PRAXITY, şirketlerin vergisel açıdan taşıdıkları riskleri uzman kadrosu ile yapmış olduğu denetim ile önceden tespit ederek vergisel risk unsurlarını minimuma indirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda sunulan tasdik hizmetleri şöyledir:

 • Yıllık kurumlar ve gelir vergisi beyannamesi ile eklerinin tasdiki (Tam tasdik)
 • Katma Değer Vergisi iadesi ve tasdiki işlemleri
 • Diğer tasdik hizmetleri
 • Yatırım indirimi tutarının tespiti
 • TÜBİTAK & Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu
 • Kurumların sermaye artışı işlemlerinin tasdiki
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti işlemleri
 • İç kaynakların sermayeye ilavesinin tetkiki ve tasdiki
 • Stopaj iadesi tasdiki
 • İstisna gelirlerin tasdiki
 • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri

Günümüz iş ortamı, giderek daha entegre ve karmaşık hale gelen dünyamızda oldukça rekabetçi bir duruma gelmiştir. Böylesine dinamik ve karmaşık ortamda rekabet avantajı yaratabilmek için, doğru stratejileri tanımlamak, farklı iş yapış şekilleri yaratmak, stratejiler ile operasyonları uyumlu hale getirecek çözümleri hayata geçirmek firmalar için kaçınılmazdır. ERTA/PRAXITY’nin bu bağlamda sunduğu hizmetler şöyledir:

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama, kurumsal bir organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmayı, çalışanlarının aynı amaca odaklanmalarını sağlamayı, şirketin faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesine öncülük etmeyi hedeflemektedir. Diğer bir ifadeyle, bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.

YAPILANDIRMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA

Rekabet, hız ve değişim günümüzün temel kavramları haline gelmiştir.  Ekonomik krizler ve şirketlerin devamlı yenilenme ihtiyacı duyması, şirketlerin hayat akışlarında her daim varlığını sürdürmektedir. En profesyonel yönetim takımlarının dahi krizler esnasında, yenilenmeye ihtiyaç duyulan durumlarda, örneğin likidite problemleri ve diğer finansal zorluklarla karşılaşılan zamanlarda paralize olmaları, karar alma süreçlerinde ve kendi yönetim yeterliliklerinde tereddütlere düşmeleri çokça karşılaşılan bir durumdur.

Böyle zamanlarda şirketler, daha farklı ve daha önce gerek duyulmamış yönetim kabiliyetlerine ihtiyaç duyarlar ve finans, hukuk, muhasebe, satış, pazarlama, üretim gibi tüm fonksiyonların yeniden gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekir. ERTA/PRAXITY, bu doğrultuda şirketlere yeniden yapılandırma hizmeti vererek şirketlerin stratejik kararlar rehberliğinde yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır.

BÜTÇELEME SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

Planlama, yönetimin temel fonksiyonlarından biridir. İyi bir planlama sistemi kurmamış olan işletmelerin gelecek projeksiyonu yapmaları zorlaşır. Ayrıca, ellerinde karşılaştıracakları planlanmış veriler olmadığından, gerçekleşen verilerle planlanmış verileri de karşılaştıramazlar. Planlananla gerçekleşenin karşılaştırılması ise yönetimin diğer bir fonksiyonu olan kontrolü oluşturur. Dolayısıyla planlama fonksiyonunu ihmal eden bir işletme, aynı zamanda kontrol fonksiyonunu da ihmal etmiş olur. ERTA/PRAXITY, bu noktada şirketlerin verilerini planlama konusunda etkin hizmet vermekte olup, şirketlerin kontrol süreçlerini en pratik ve verimli şekilde dizayn etmektedir.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA

Son birkaç yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısının hem Türkiye’de hem de dünyada hızla arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışın  altında yatan en önemli etken ise hem kurumsal şirketlerin hem de özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer yükseliştir. Alanında uzman kişilerden oluşan entegre ekibiyle ERTA/PRAXITY, değer yaratmak, geleceğini güvence altına almak ve sürdürülebilir başarı sağlamak isteyen şirketlere, satın alma döngüsüne paralel hızda şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Finansal inceleme çalışması – Alıcı taraf
 • Finansal inceleme çalışması – Satıcı taraf
 • Ticari ve pazar durum tespiti
 • Operasyonel Özel İnceleme
 • Birleşme ve satın alma sonrası hizmetler

Uzman finans ve muhasebe hizmetleri, şirketlerin mali işler için harcadıkları zamanı gelir getiren süreçlere aktarmasını ve ana faaliyet alanına odaklanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Finansman ve muhasebe sürecini dışa aktarmak, finansal süreçlerin uzmanlar tarafından yönetilmesini sağlamaktadır. ERTA/PRAXITY, bu kapsamda yerli ve yabancı pek çok firmaya şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Muhasebe hizmetleri
 • Bordrolama hizmetleri
 • Vergi muhasebesi
Finans departmanı, kurum içi ihtiyaçlarla birlikte, tedarikçiler ve diğer kişi ve kurumlara yapılacak ödemeleri de karşılamakla yükümlüdür. Bunu yaparken piyasa alacaklarının tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli finansman tutarını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ancak ülke ve sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda, yapılan planlamanın çoğu zaman tahsilatların aksaması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Firmalar bu gibi durumlarda dış kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynağı da genellikle banka ve diğer finans kurumlarından sağlamaktadır.

ERTA/PRAXITY, deneyimli finans danışmanlarıyla birlikte şirketlerin finans ekiplerine destek ve eğitim vermektedir. Bankalarla yapılacak kredi görüşmelerinin öncesinde firmanın kısa ve uzun vadede ne tür bir finansmana ihtiyaç duyacağını belirlemekle başlayan bu hizmet kapsamında ayrıca maliyetlerde, kurlarda, alacak tahsil ve borç ödeme sürelerinde, firmanın yıllık büyüme oranı ve benzeri parametrelerde yaşanabilecek muhtemel değişikliklerin gelecek 3 yıllık süreçteki mali tablolara nasıl yansıyacağını gösteren çeşitli senaryoları içeren bir rapor da hazırlamaktadır.

ERTA/PRAXITY, Katma Değer Vergisi iadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetini sunarak KDV iade eğitiminin verilmesi, KDV iadesine esas listelerin hazırlanması, iade tutarının tespit edilmesi, YMM raporlarının hazırlanması faaliyetlerini Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadrosuyla yürütmektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetler şöyledir:

 • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi
 • Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması
 • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi,
 • Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi,
 • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
 • Vergi dairesince talep edilecek özel amaçlı raporların hazırlanması
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında tecil terkin veya iadelere ilişkin YMM raporlarının hazırlanması
 • Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla, iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin eğitimlerin verilmesi
 • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi

ERTA/PRAXITY, uzman eğitimci kadrosuyla birlikte mesleki konularda bireysel ve toplu eğitimler düzenlemektedir. Şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel eğitimler de tasarlayan ERTA/PRAXITY’nin sunduğu eğitimler şöyledir:

 • UFRS/TFRS eğitimleri
 • Vergisel Risk eğitimleri
 • Finansal analiz eğitimleri

ERTA/PRAXITY, anlaşmalı olduğu uzman avukat kadrosuyla birlikte ticari, mali  ve çalışma hukuku konularında hukuk danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

ERTA/PRAXITY, anlaşmalı olduğu iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte bu alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.