Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 16 Şubat 2019 gün ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 14.02.2019 gün ve 75935942-050.01.04-(01/72) sayılı Kurul Kararında, “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”  yayımlanmıştır.

Bu esaslar genel olarak;

1-Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

-Amaç

-Kapsam

-Dayanak

-Tanımlar

2-Denetime Tabi Olma

-Ölçütler

-Esas Alınacak Finansal Tablolar

-Aktif Toplam ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanması

-Çalışan Sayısının Hesaplanması

-Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri

3-Denetim Kapsamından Çıkma

-Denetimin Kapsamından Çıkma

-Esas Alınacak Finansal Tablolar

-Denetim Kapsamından Çıkarılmasından Sonra Esas Alınacak Finansal Tablolar

4-Son Hükümler

-Geçici Madde 1

-Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

-Yürürlük

-Yürütme

şeklindedir.

Söz konusu usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Bu içeriği paylaş