Ba – Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin KDV hariç 5.000 TLyi aşan mal ve hizmet alımları “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs)” ile Vergi idaresine bildirmek zorundadırlar.

Mal veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmesi gerekmektedir.

Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2019 yılında 1.900 TL (2018 yılında 1.600 TL, 2017 Yılında 1.400 TL2016 Yılında 1.370 TL, 2015 yılında 1.300 TL,2014 ve 2013 yılında 1.200 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 2019 yılında 1.900 TL’nın 1/5’i olan 380 TL.dir. 

09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2019 yılı için 190 TL

Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Bu içeriği paylaş